लघु ऋण योजना (एम.सी.एफ.)-रु. 60000-/ तक

Loan Scheme Code: 
लघु ऋण योजना (एम.सी.एफ.)-रु.*60000*-/ तक
Loan Scheme Limit: 
60 000